141592653589793238462643383279

566923460348610454326648213393

078164062862089986280348253421

Algemene voorwaarden
en facturatie voorwaarden

  1. Al onze diensten, facturen en contracten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Hiervan kan alleen worden afgeweken als dit expliciet en schriftelijk wordt gemeld.
  1. Elk geschil over aard, doel of bedrag van onze prestaties moet binnen 8 dagen na ontvangst van onze factuur schriftelijk en per aangetekende post worden gemeld zoniet bestaat het risico dat deze wordt verworpen.
  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar door overschrijving naar de rekening zoals vermeld op de staat van vergoeding (factuur)
  1. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de in artikel 3 voorgeschreven termijn is de rente voor laattijdige betaling tegen de wettelijke rentevoet verschuldigd en dit zonder voorafgaande kennisgeving en worden al onze vorderingen onmiddellijk verschuldigd.
  1. In geval van niet-betaling van onze facturen binnen de in artikel 3 voorgeschreven termijn is een forfaitair bedrag en een overanderlijke vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro wettelijk verschuldigd als schadevergoeding.
  1. Niet-betaling van aanbetalingen/voorschotten en/of facturen stelt ons in staat om onze diensten en werkzaamheden op te schorten zonder dat er een vergoeding wordt geëist en dit behoudens volledige schadevergoeding voor ons verlies. De aanbetalingen blijven verworven in geval van wanbetaling.
  1. Alle contracten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk district van ons Franstalige hoofdkantoor.